Algemene voorwaarden JKW Incasso V.o.F.

  

Artikel 1 Begripsbepaling

1.1

JKW Incasso V.o.F., hierna te noemen de opdrachtnemer.

1.2

Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere (rechts)persoon, die met de opdrachtnemer een schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3

Onder debiteur wordt verstaan: de schuldenaar van de opdrachtgever.

1.4

Onder hoofdsom wordt verstaan: het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter incasso aangeboden bedrag, al dan niet vermeerderd met de tot op dat moment vervallen en opeisbaar gestelde rente en kosten.

1.5

Onder vordering wordt verstaan: het op enig moment volledig openstaande bedrag, inclusief alle kosten en renten

1.6

Onder geïncasseerde bedragen wordt verstaan:

 

a)

alle door of namens de opdrachtnemer geïncasseerde bedragen;

 

b)

alle door de opdrachtgever of anderszins geïncasseerde bedragen;

 

c)

alle retour ontvangen goederen en/of zaken, waarbij de waarde van deze goederen naar objectieve maatstaven wordt vastgesteld;

 

d)

alle crediteringen door de opdrachtgever.

1.7

Onder derdengelden wordt verstaan: de door de opdrachtnemer ontvangen gelden voor de opdrachtgever onder aftrek van de contractueel voor de opdrachtnemer afgesproken vergoedingen en onder aftrek van de door opdrachtnemer gemaakte kosten.

1.8

Onder Stichting Beheer Derdengelden wordt verstaan: een door een afzonderlijke rechtspersoon beheerde bankrekening, waarop debiteuren hun betalingen dienen te storten.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer en haar opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.

2.2

Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk met de opdrachtnemer is overeengekomen.

2.3

De gedrag- en beroepsregels, voor zover van toepassing, van de opdrachtnemer, maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de opdrachtnemer steeds volledig te zullen respecteren.

2.4

Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake van overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend de rechtbank – al dan niet de sector kanton – bevoegd binnen wiens arrondissement de opdrachtnemer is gevestigd.

2.5

Op alle overeenkomsten van de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst

3.1

Alle offertes van de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend.

3.2

Offertes komen automatisch te vervallen, indien zij door de opdrachtgever niet binnen twee weken schriftelijk zijn aanvaard, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

3.3

De offertes worden als aanvaard beschouwd indien opdrachtgever naar aanleiding van de offertes aan opdrachtnemer opdrachten instuurt.

3.4

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

Artikel 4 Tarieven

4.1

Alle opdrachten worden beheerst door de tarieven, bepalingen en voorwaarden van opdrachtnemer. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.

4.2

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen, hetgeen tevens van toepassing is op de lopende opdrachten. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever tijdig voor de ingangsdatum informeren.

4.3

De opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen nadat door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever de mededeling van tariefverhoging is gedaan, de overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de tariefwijziging.

4.4

Alle bedragen, al dan niet gebezigd in deze voorwaarden of de overeenkomst, zijn exclusief BTW, dit is slechts anders voor zover één en ander nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Verschuldigde omzetbelasting wordt aan de opdrachtgever doorberekend.

4.5

Provisie is verschuldigd over alle betalingen gedaan, ongeacht aan wie, nadat de opdrachtnemer de opdracht in behandeling heeft genomen. De datum van de bevestiging van de opdracht geldt als datum waarop de opdracht in behandeling is genomen.

4.6

Indien de opdrachtgever, nadat de vordering door de opdrachtnemer in behandeling is genomen, op welke wijze dan ook de betaling zelf regelt, de behandeling frustreert, of de overgedragen vordering om wat voor reden dan ook terugvraagt/intrekt, is provisie verschuldigd over het volle bedrag van de vordering, naast de overige verschuldigde verschotten, proces-en executiekosten.

 

Artikel 5 Bewijs-en gegevensverstrekking

5.1

De opdrachtgever verplicht zich tegelijk met de overdracht van de vordering, dan wel op eerste verzoek aan de opdrachtnemer, alle noodzakelijke en wenselijke gegevens en bewijsstukken ter hand te stellen, zoals in het bijzonder een kopie van de overeenkomst, een recente en correcte specificatie van de vordering of een ander bewijs van schulderkenning, rekeningen en eventuele gewisselde correspondentie en de NAW-gegevens van debiteur.

5.2

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer onverwijld op de hoogte brengen omtrent alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen haar en de debiteur.

5.3

De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle  ter uitvoering van een overeenkomst aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze afkomstig zijn van door de opdrachtgever ingeschakelde derden.

5.4

Indien de opdrachtgever de hierboven genoemde voorwaarden niet in acht neemt, is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht te weigeren dan wel terug te geven én haar werkzaamheden op te schorten dan wel alle tengevolge van deze nalatigheid door de opdrachtnemer gemaakte extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtnemer is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1

De opdrachtnemer zal ter zake van de aan haar verstrekte opdrachten zich naar beste kunnen inspannen ter incassering van de vordering. Zij zal bij haar dienstverlening alleen gebruik maken van wettelijk toegestane middelen en zal daarbij de algemeen aanvaarde maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen zoveel mogelijk in acht nemen. De opdrachtnemer levert te allen tijde een inspanningsverplichting en is derhalve nimmer gehouden tot het behalen van een bepaald resultaat.

6.2

De opdrachtnemer heeft het recht om opdrachten geheel of gedeeltelijk te retourneren wegens oninbaarheid of omdat er redelijkerwijs van mag worden uitgegaan dat het verhaal van de vordering binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, zulks naar inzicht van opdrachtnemer.

6.3

De opdrachtnemer zal vooraf toestemming vragen aan de opdrachtgever voor het verrichten van handelingen, welke negatieve publiciteit voor de opdrachtgever kunnen opleveren, dan wel kunnen leiden tot het faillissement van een debiteur.

6.4

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geldt een incasso-opdracht aan de opdrachtnemer als een volmacht tot het treffen van rechtsmaatregelen die de opdrachtnemer nuttig voorkomen om een effectieve incasso te bewerkstelligen. Kosten van derden in de buitengerechtelijke fase zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Kosten van derden in de gerechtelijke fase zijn voor rekening van de opdrachtgever. Conform artikel 6.11 worden deze kosten verhaald op de debiteur.

6.5

De opdrachtgever dient, na het verstrekken van de opdracht, contacten met de debiteur zoveel mogelijk te beperken en deze in alle gevallen direct naar de opdrachtnemer te verwijzen. Er zal door de opdrachtgever hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met de opdrachtnemer afspraken met de debiteur worden gemaakt aangaande de ter incasso aangeboden vordering.

6.6

De debiteur wordt door de opdrachtnemer voor het eerst benaderd binnen 5 werkdagen na acceptatie van de incasso-opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.7

De opdrachtgever heeft via de JKW Incasso online klantenomgeving te allen tijde toegang tot inlichtingen over de voortgang van zijn incasso-opdrachten.

6.8

De opdrachtnemer verhoogt, voor zover (wettelijk) toegestaan, de door de opdrachtgever aangeleverde hoofdsom met de buitengerechtelijke incassokosten en de verschuldigde renten.

6.9

De opdrachtnemer is gerechtigd bij haar dienstverlening gebruik te maken van de diensten van derden (waaronder gerechtsdeurwaarders, informatiebureaus, juristen etc.). De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

6.10

De buitengerechtelijke advocaatkosten en de kosten van een gerechtelijke procedure (deurwaarderskosten, griffierechten en salaris gemachtigde) worden, voor zover wettelijk toegestaan, verhaald op de debiteur. De renten worden conform vonnis doorberekend tot het moment van volledige voldoening.

6.11

Indien de opdrachtgever tegen het advies van de opdrachtnemer in besluit te stoppen met een door de opdrachtnemer aangenomen incasso-opdracht, zullen de door de opdrachtnemer gemaakte kosten verhaald worden op de opdrachtgever.

6.12

Voor het treffen van rechtsmaatregelen kan een kostenvoorschot worden gevraagd, welk voorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met opdrachtgever wordt verrekend. Tevens is de opdrachtnemer gerechtigd aan haar in het kader van een incasso-opdracht door derden in rekening gebrachte kosten, tussentijds aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.13

Ingeval de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden, om welke reden dan ook, (tijdelijk) niet mogelijk blijkt, zullen partijen dit terstond kenbaar maken en moeten ze met elkaar in overleg treden.

6.14

De opdrachtgever ontvangt bij afsluiting van het dossier schriftelijk een heldere en overzichtelijke financiële verantwoording. Het dossier is afgewikkeld binnen vijf weken na algehele voldoening of binnen vijf weken nadat is vastgesteld dat er geen verdere resultaten zijn te bereiken.

 

Artikel 7 Betalingsverplichtingen

7.1

De opdrachtgever zal binnen 14 dagen na het versturen van enige factuur aan haar betalingsverplichting aan de opdrachtnemer voldoen.

7.2

Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag maandelijks een contractuele rente van 1% (of een gedeelte daarvan) verschuldigd.

7.3

De opdrachtgever is na de vervaldag tevens gehouden de (buiten)gerechtelijke standaard invorderingskosten te betalen.

7.4

Indien de opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten en alle stukken onder zich te houden. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.

7.5

De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever een depot of zekerheidsstelling te verlangen tot zekerheid van de door haar gemaakte en te maken kosten, benodigd voor het uitvoeren van de opdracht. Indien storting van dit depot of afgifte van de zekerheid achterwege blijft is de opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten,de opdracht op te schorten of te beëindigen en is al hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook  verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar.

7.6

Ingeval van liquidatie, surséance van betaling of (dreigend) faillissement van de opdrachtgever zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is opdrachtnemer gerechtigd haar opdracht direct op te schorten of te beëindigen.

7.7

Tijdens de behandeling van een vordering ontstane koers- en/of omrekeningsverschillen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.8

De opdrachtnemer is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor de betreffende opdrachtgever onder zich heeft.

 

Artikel 8 Derdengelden

8.1

Gelden die de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt worden in depot gehouden totdat algehele betaling van de vordering heeft plaatsgevonden of totdat de ontvangen gelden tussentijds worden afgedragen, onder verrekening van het honorarium en de door opdrachtnemer gemaakte of nog te maken kosten.

8.2

Over deze gelden wordt geen rente vergoed.

8.3

Op verzoek van de opdrachtgever legt de opdrachtnemer hierover verantwoording af.

8.4

Iedere betaling, hetzij aan de opdrachtgever, hetzij aan de opdrachtnemer wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan de opdrachtnemer toekomende provisie en gemaakte kosten. De niet verhaalde kosten van het betalingsverkeer, verschotten, de door derden gemaakte kosten van gerechtelijke procedures, inclusief dat deel van de toegewezen gerechtelijke kosten dat als gemachtigde-salaris wordt toegewezen, wordt eveneens in mindering gebracht op de geïnde gelden.

8.5

Aan de opdrachtgever toekomende gelden worden niet later afgedragen dan op de laatste  werkdag van de maand volgend op de maand dat het dossier voor (eind)afrekening met de opdrachtgever in aanmerking komt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De opdrachtnemer zal tegelijkertijd met de afdracht van de aan de opdrachtgever toekomende gelden een factuurspecificatie per debiteur doen toekomen.

8.6

Onterecht en/of teveel ontvangen betalingen worden teruggestort binnen 30 dagen nadat de informatie hierover is verstrekt, dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

8.7

Betalingen van de debiteur die bij de opdrachtgever binnenkomen dienen maximaal één week na ontvangst schriftelijk of op digitale wijze te worden doorgegeven aan de opdrachtnemer. Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bank- of girorekening.

8.8

Bij overschrijding van de in 8.7 gestelde betalingstermijn is de procedure conform artikelen 7.2 t/m 7.4 van toepassing.

8.1

Gelden die de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt worden in depot gehouden totdat algehele betaling van de vordering heeft plaatsgevonden of totdat de ontvangen gelden tussentijds worden afgedragen, onder verrekening van het honorarium en de door opdrachtnemer gemaakte of nog te maken kosten.

8.2

Over deze gelden wordt geen rente vergoed.

8.3

Op verzoek van de opdrachtgever legt de opdrachtnemer hierover verantwoording af.

8.4

Iedere betaling, hetzij aan de opdrachtgever, hetzij aan de opdrachtnemer wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan de opdrachtnemer toekomende provisie en gemaakte kosten. De niet verhaalde kosten van het betalingsverkeer, verschotten, de door derden gemaakte kosten van gerechtelijke procedures, inclusief dat deel van de toegewezen gerechtelijke kosten dat als gemachtigde-salaris wordt toegewezen, wordt eveneens in mindering gebracht op de geïnde gelden.

8.5

Aan de opdrachtgever toekomende gelden worden niet later afgedragen dan op de laatste  werkdag van de maand volgend op de maand dat het dossier voor (eind)afrekening met de opdrachtgever in aanmerking komt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De opdrachtnemer zal tegelijkertijd met de afdracht van de aan de opdrachtgever toekomende gelden een factuurspecificatie per debiteur doen toekomen.

8.6

Onterecht en/of teveel ontvangen betalingen worden teruggestort binnen 30 dagen nadat de informatie hierover is verstrekt, dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

8.7

Betalingen van de debiteur die bij de opdrachtgever binnenkomen dienen maximaal één week na ontvangst schriftelijk of op digitale wijze te worden doorgegeven aan de opdrachtnemer. Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bank- of girorekening.

8.8

Bij overschrijding van de in 8.7 gestelde betalingstermijn is de procedure conform artikelen 7.2 t/m 7.4 van toepassing.

 

Artikel 9 Klachten

 

9

Klachten behoeven door de opdrachtnemer slechts in behandeling te worden genomen indien dit schriftelijk, binnen 14 dagen na het verstrijken van de maand waarin de omstreden gebeurtenis heeft plaatsgevonden, aan de opdrachtnemer kenbaar is gemaakt.

 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 

10.1

De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren van alle aanspraken van derden en haar te vergoeden voor de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

 

10.2

De opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die bij de wet niet dwingend is geregeld. De aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het totale bedrag betreffende de opdracht overtreffen.

 

10.3

De opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van enige directe of indirecte schade en/of kosten bij de opdrachtgever of derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan en voorts niet tot vergoeding van schade, veroorzaakt door personen die niet in loondienst van de opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtnemer verrichten, dan wel op welke wijze dan ook zijn betrokken bij het uitvoeren van opdrachten.

 

10.4

Eventuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is te allen tijde gelimiteerd tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer dienaangaande draagt, in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 

10.5

In geval van overmacht is de opdrachtnemer niet aansprakelijk en is de opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen, net zolang als de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: brand, staking of verhindering als gevolg van derden, die hun verplichtingen niet nakomen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of dat van door haar ingeschakelde derden.

 

 

Artikel 11 Opzegging van een overeenkomst

 

11.1

Beide partijen kunnen een overeenkomst te allen tijde middels aangetekend schrijven schriftelijk opzeggen, met inachtneming van de contractueel overeengekomen opzegtermijn.

 

11.2

De behandeling van op het moment van opzegging door de opdrachtgever reeds in behandeling gegeven incasso-opdrachten, zal worden voortgezet tegen de op dat moment geldende tarieven en voorwaarden.

 

11.3

Voor zover partijen de overeenkomst voor bepaalde tijd hebben gesloten, wordt deze na afloop van de bepaalde termijn geacht te zijn verlengd voor een gelijke duur.

 

 

Artikel 12 Ontbinding en opschorting van een overeenkomst

 

12.1

De opdrachtnemer is gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen te ontbinden of haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten indien:

 

 

a)

de opdrachtgever wordt geliquideerd, in staat van faillissement verklaard of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

 

b)

de opdrachtgever, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen;

 

c)

de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar redelijke grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen;

 

d)

de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen en deze uitblijft of onvoldoende is.

12.2

De opdrachtnemer zal na beëindiging zorgdragen voor een normale afwikkeling conform de contractuele afspraken van alle door de opdrachtgever in behandeling gegeven vorderingen, maar is ook gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.

 

Artikel 13 Geheimhoudingsverplichting

 

13.1

Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

 

13.2

Door opdrachtgever verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij werd verkregen. De opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

 

13.3

Partijen verplichten zich op eerste verzoek, doch in ieder geval na beëindiging van een overeenkomst, alle bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden hebben verkregen, onmiddellijk aan de ander te retourneren dan wel te vernietigen. De opdrachtnemer is gerechtigd deze verplichting op te schorten zolang de opdrachtgever in gebreke blijft met enige betalingsverplichting.

 

 

Artikel 14 Wanprestatie

 

14

De opdrachtgever dient zich, op straffe van verval van zijn rechten jegens opdrachtnemer, met bekwame spoed, uiterlijk één week, na de ontdekking van een toerekenbare tekortkoming uit hoofde van de overeenkomst schriftelijk te beroepen op wanprestatie.

 

 

Artikel 15 Geschillenregeling

 

15.1

De geschillenprocedure van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (de NVI) ziet toe op geschillen die tussen opdrachtnemer en derden zijn gerezen en betrekking hebben op de werkwijze van opdrachtnemer, met dien verstande dat sprake moet zijn van een overtreding door het lid van de statuten, het huishoudelijk reglement of de Keurmerkcriteria van de NVI, dan wel indien een lid blijk geeft van het voornemen tot overtreding van de statuten,  et huishoudelijk reglement of de Keurmerkcriteria van de NVI.

 

15.2

Het geschillenreglement van de NVI is van toepassing op de geschillenprocedure.

 

15.3

Geschillen worden schriftelijk ingediend bij de secretaris van de NVI. Het geschil bevat de gronden waarop deze berust.

 

15.4

De secretaris van de NVI draagt zorg voor de doorzending van het geschil aan de aangeklaagde met het verzoek in onderling overleg met de klager tot een oplossing en/of minnelijke regeling te komen.

 

15.5

Indien geen redelijke oplossing wordt bereikt, bericht de meest gerede partij dit schriftelijk aan de secretaris van de NVI, waarna de secretaris klager in de gelegenheid stelt een gemotiveerd klaagschrift toe te zenden ter behandeling door de Raad van Toezicht, hierna: de Raad.

 

15.6

De Raad behandelt een haar voorgelegd geschil op de wijze die zij dienstig oordeelt, met inachtneming van de bepalingen van het geschillenreglement.

 

 

Artikel 16 Wijzigingen of aanvullingen van de voorwaarden

 

16.1

De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze voorwaarden – zonder voorafgaand overleg – te wijzigen of aan te vullen.

 

16.2

De opdrachtgever wordt van de wijziging of aanvulling schriftelijk op de hoogte gesteld en de wijziging of aanvulling wordt geacht te zijn ingegaan direct nadat deze is medegedeeld aan de opdrachtgever.

 

16.3

Indien de opdrachtgever niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling, dient hij dat binnen 30 dagen na de verzending van de kennisgeving schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de genoemde termijn van 30 dagen wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijziging of aanvulling.