JKW Incasso maakt onderscheid tussen de buitengerechtelijke procedure en de gerechtelijke procedure. In de buitengerechtelijke procedure zullen wij uw debiteur door middel van schrijven en bellen ertoe aanzetten uw factuur te betalen. Deze procedure telt drie fasen en neemt niet langer dan 18 werkdagen in beslag. Mocht betaling desondanks uitblijven, dan volgt de gerechtelijke procedure. Wij zullen dan voor u een zaak op de rol zetten en met behulp van een gerechtelijke uitspraak alsnog betaling afdwingen. 

 

Essentieel onderdeel van ons product is dat u meteen vanaf het moment dat u bij ons klant wordt een duidelijk overzicht heeft van het totale traject dat wij voor u gaan bewandelen. Wij spreken van te voren met u af hoe wij uw zaak gaan behandelen, zodat wij u tussentijds zo min mogelijk hoeven storen. Daarnaast bieden wij u als ιιn van de weinige incassobureaus in Nederland een online klantenomgeving, JKW Online. Dit houdt in dat u via deze website op elk moment op een speciaal voor u gemaakte servicepagina de status van al uw lopende vordering kan zien.

 

Hoe werkt het incassotraject concreet? Hieronder een overzicht.

 

Beginfase

Het begin van het incassoproces is de laatste sommatie. JKW Incasso kan voor u geheel kosteloos de brief sturen waarin uw debiteur vriendelijk doch dringend wordt verzocht de factuur alsnog aan u te betalen, onder dreiging van een incassoproces dat voor rekening van de debiteur zal komen. Als u deze brief liever zelf verzorgt kunnen wij een standaardmodel aan u leveren en op basis van de gegevens die u verstrekt u verder hierover adviseren.

Eerste fase

Na het verstrijken van de termijn van de laatste sommatie treedt het incassoproces officieel in werking. De eerste brief die wij sturen geeft uw debiteur een betalingstermijn van twee weken. De incassokosten bedragen in deze fase 50% van ons maximale buitengerechtelijke tarief. Halverwege deze fase zal een telefonisch contact plaatsvinden met de debiteur. Hieruit wordt onder andere de reden van de wanbetaling duidelijk en blijkt dus ook of de rekening niet betaald wordt door onvermogen of weigering om andere redenen.

Tweede fase

Na afloop van de eerste fase ontvangt de debiteur een aangetekend verstuurde tweede brief. Deze geeft uw debiteur nog een week om de betaling alsnog rond te krijgen. In deze fase bedragen de incassokosten 75% van ons maximale buitengerechtelijke tarief. Ook halverwege dιze periode zullen telefonische contacten duidelijk maken of de betaling gedaan kan en zal worden. In deze fase kunnen wij, in overleg met u, de debiteur een betalingsregeling aanbieden. Dit is een voor uw debiteur redelijke regeling waarbij de incassokosten nauwelijks hoger zijn dan als hij of zij de factuur alsnog in ιιn keer zou voldoen. Mocht de debiteur deze regeling weigeren en blijft betaling nogmaals uit dan geven wij hem of haar nog ιιn kans in onze laatste buitengerechtelijke fase.

Derde fase

In de laatste fase van de buitengerechtelijke procedure krijgt uw debiteur per aangetekende brief nog eenmaal drie werkdagen aangeboden waarbinnen de factuur voldaan dient te worden. Tijdens deze fase zal elke dag contact op worden genomen met uw debiteur en zullen wij er zeer sterk op aandringen de vordering te betalen. Wij zullen uw debiteur duidelijk maken wat de gevolgen zijn van een gerechtelijke procedure. Bovendien maken wij op dat moment het dossier klaar om voor te leggen aan de rechter en bereiden wij ons voor op de procedure. In deze fase bedragen de incassokosten ons maximale tarief.

De complete buitengerechtelijke procedure duurt bij JKW Incasso 18 werkdagen. Wij kiezen voor deze periode omdat het onze ervaring is dat deze de beste balans geeft tussen de snelheid waarmee wij u duidelijkheid kunnen verschaffen en de kans dat een debiteur de rekening alsnog zal voldoen.

Gerechtelijke procedure

Na de buitengerechtelijke procedure volgt een rechtszaak tegen uw debiteur. De incassokosten zullen hierbij stijgen naar het wettelijk maximum. Wij leggen in deze procedure de rechter een tot in de puntjes uitgewerkt dossier voor met hierin onder andere uw factuur, onze brieven, de bevestigingen van aankomst van de aangetekende brieven en de samenvattingen van de afspraken zoals deze zijn gemaakt in onze telefoongesprekken. Het is onze ervaring dat voor dit soort procedures twee derde van de debiteuren niet ter zitting komt en de rechter onmiddellijk een beslissing kan nemen.

Met deze gerechtelijke uitspraak kunnen wij vervolgens met behulp van onze gerechtsdeurwaarder, wiens kosten ook verhaald worden op de debiteur, naar uw debiteur om de rekening alsnog te vereffenen. Voor de gerechtelijke procedure is het helaas niet mogelijk een precieze tijdsduur te geven aangezien dit sterk afhankelijk is van de snelheid van het betreffende gerecht. In de meeste gevallen duurt deze procedure echter niet meer dan twee maanden. Ook over deze periode kan er wettelijke rente worden geλist over uw factuur.

De maximale incassokosten van JKW Incasso die wij doorberekenen aan uw debiteur zijn als volgt:

Factuurbedrag t/m:

Incassokosten

Wettelijk maximum (afgerond)

€   250,-               €   500,-                 € 1.000,-                 € 2.000,-                 € 3.000,-                 € 4.000,-                 € 5.000,-                 € 10.000,-                € 20.000,-                € 40.000,-                € 100.000,-              € 200.000,-               € 400.000,-               € 1.000.000,-

Meer dan                 € 1.000.000,-

€   25,-                €   50,-                 € 100,-                 € 200,-                 € 300,-                 € 400,-                 € 500,-                 € 700,-                 € 900,-                 € 1.100,-                € 1.500,-                € 2.500,-                € 3.500,-                € 4.500,-

 

€ 5.500,-

€   44,-                                   €   89,-                                     € 178,-                                     € 357,-                                     € 535,-                                     € 535,-                                     € 714,-                                     € 833,-                                     € 952,-                                     € 1.190,-                                    € 1.785,-                                    € 2.975,-                                    € 4.165,-                                  € 5.355,-

                                               € 6.545,-

U krijgt met JKW Incasso dus gratis een snel, duidelijk en goed geοntegreerd product. Vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vul het contactformulier in.